top of page

10 insatser enligt LSS - del 2

Updated: Sep 6, 2021

Tanken med LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är ju att varje individ som är i behov av hjälp ska kunna ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.
Här får du läsa om de resterande 5 av de 10 hjälpinsatser som finns inom LSS.


Nummer 6: Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Ibland behöver vi alla miljöombyte, få träffa nya människor och få nya intryck. Denna insats är just för det behovet. Både för personen med funktionsnedsättning och för anhöriga att få avlastning och avlösning. Då kan man få komma i väg och bo på ett korttidshem, i en stödfamilj, åka på läger och så vidare. Här kan du kolla på din hemkommuns hemsida för att se vad just din kommun erbjuder.


Nummer 7: Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att erbjuda fritidshem till alla skolbarn till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Men barn och unga med funktionsnedsättning kan behöva tillsyn efter skoldagens slut även när de blir äldre. Så länge de går i grundskola eller gymnasieskola finns därför en möjlighet att få insatsen korttidstillsyn.

Den här insatsen vänder sig till ungdomar som är över 12 år och som av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Tanken med insatsen är att ge eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning.


Nummer 8: När barn och ungdomar, trots olika stödinsatser, inte kan bo i föräldrahemmet av olika anledningar kan de få bo i ett familjehem eller bostad med särskild service för att få möjligheten till en uppväxtmiljö som är varaktig. Då får man hjälp av insats nummer 8 som är ”Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom”


Nummer 9: Här kan man få insatsen att få olika boende former som är särskild anpassade och ger särskild service. Det kan vara servicebostäder, gruppbostäder eller annan särskild anpassad bostad.


Nummer 10: Daglig verksamhet är nästa insats som är till för personer som tillhör personkrets 1 och personkrets 2. Alltså för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada. Tanken är då att man ska få möjlighet till arbete på kortare eller längre sikt. När man går på daglig verksamhet kan man få vara med olika aktiviteter i grupp eller enskild. Aktiviteterna kan handla både om habiliterande insatser eller att man producerar något. Med det sagt är det viktigt att nämna att Daglig verksamhet inte är en anställningsform och syftet med verksamheten är inte att producera varor eller tjänster.

Har man inte rätten att få daglig verksamhet av olika anledningar men ändå inte kan få ett arbete på grund av sin funktionsnedsättning kan man få sysselsättning genom en annan lag, nämligen SOL. Det finns även olika stöd att få på arbetsförmedlingen.


23 views

Comments


bottom of page